Miljöpolicy

Chark-Produkter AB utvecklar, marknadsför, producerar
och säljer blandade charkprodukter.

Chark-Produkter AB´s verksamhet ska vara skonsam mot miljön.

Chark-Produkter AB´s verksamhet ska bedrivas så att relevanta lagar, miljöföreskrifter och andra krav uppfylls.

Chark-Produkter AB ska med helhetssyn på miljöfrågor, i dialog med kunder, leverantörer och andra intressenter, verka för en minskad miljöpåverkan.

Chark-Produkter AB ska eftersträva förbättrad hushållning med
naturens resurser och minskning av avfall, bl a genom källsortering.